Niezalogowany
zmień rozmiar:

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019.


Lp.

Rodzaj czynności

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Szkoły policealne

Szkoły dla dorosłych

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

od 14 maja 2018 r.

do 2 lipca 2018 r.

od 14 maja 2018 r.

do 2 lipca 2018 r.

2

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu o którym mowa w art. 20 g ust. 1a, art.,

od 14 maja 2018 r.

do 6 czerwca 2018 r.


zgodnie z art. 20 g ust.1a*zgodnie z art. 20k ust. 1a*


3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej.

do 8 czerwca 2018 r.

zgodnie z art. 20 g ust. 1a*


zgodnie z art. 20k ust. 1a*


4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły        o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018 r.

od godz. 12.00

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

---

---

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy*

do 5 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 16 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 16 lipca 2018 r.

do godz.15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona           i nazwiska kandydatów uszeregowane              w kolejności alfabetycznej oraz informację         o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


6 lipca 2018 r. do godz. 12.00

17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 9 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

od 17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 18 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

od 17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 18 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od dnia 6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 11 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

od 17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

od 17 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych            i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

20 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

20 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.

niezwłocznie, nie później niż

do 13 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

niezwłocznie,

nie później niż

do 23 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

niezwłocznie,

nie później niż

do 23 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

* ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1843, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 700;