Niezalogowany
zmień rozmiar:

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020.


Lp.

Rodzaj czynności

Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły policealne

Szkoły dla dorosłych

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

od 13 maja 2019 r.

do 2 lipca 2019 r.

od 13 maja 2019 r.

do 2 lipca 2019 r.

2

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych

do 6 czerwca 2019 r.

do 26 czerwca 2019 r.

do 26 czerwca 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.

do 10 czerwca 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.

4

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

do 19 czerwca 2019 r.

-

-

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

-

-

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.

do 4 lipca 2019 r.

do 17 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

do 17 lipca 2019 r.

do godz.15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r.

godz. 10.00

18 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

18 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

8

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

do 8 lipca 2019 r.


od 19 lipca 2019 r. do godz. 12.00


od 19 lipca 2019 r. do godz. 12.00

9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 10 lipca 2019 r.od 18 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

do 22 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

od 18 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

do 22 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.

od godz. 12.00

23 lipca 2019 r.

od godz. 12.00

23 lipca 2019 r.

od godz. 12.00

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lipca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r.

-

-

12

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.

niezwłocznie, nie później niż

do 15 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

niezwłocznie,

nie później niż

do 24 lipca 2019 r.


niezwłocznie,

nie później niż

do 24 lipca 2019 r.


Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 711;